top of page

Algemene voorwaarden

MoveAlongStudio

MoveAlongStudio wordt vertegenwoordigd door Natasha Thompson.

www.movealongstudio.nl

info@movealongstudio.nl  

Studio adres   

Beijingstraat 7

3072JZ Rotterdam

Move Along Studio  B.V.

KVK 56567316

000026107848

BTWNR. 852189989.B01

ING BANK NV  t.a.v. MoveAlongStudio 

IBAN: NL64INGB0006411344  

BIC: INGBNL2A

©2018 by Move Along Studio B.V.

Je persoonlijke gegevens

Privacyverklaring

MoveAlongStudio verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van haar diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan de studio verstrekt om tenminste één (proef)les te volgen. MoveAlongStudio verzamelt persoonsgegevens van de Studenten en Deelnemers voor het bijhouden van haar bestand, voor het uitvoeren van betalingsopdrachten en voor de administratie. MoveAlongStudio gaat zorgvuldig met deze verzameling van persoonsgegevens om en verwerkt deze binnen de kaders van de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder in ieder geval begrepen de wet- en regelgeving op het gebied van gegevensbescherming, zoals de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

Indien de Student geen prijsstelt op het ontvangen van communicatie van MoveAlongStudio, kan dat schriftelijk worden medegedeeld via e-mail aan: info@movealongstudio.nl. De Student en Deelnemer is er van op de hoogte dat in dat geval mogelijk niet van alle diensten en producten van MoveAlongStudio gebruik kan worden gemaakt.

 

MoveAlongStudio geeft de persoonsgegevens van de Studenten en Deelnemers nooit zonder voorafgaande schriftelijke toestemming door aan derden.

 De persoonsgegevens die worden verwerkt zijn:

– Voor- en achternaam

– Geboortedatum

– Adresgegevens

– Telefoonnummer

– E-mailadres

- Fysieke achtergrond

  • Wij verwerken je persoonsgegevens op grond van een gerechtvaardigd belang, namelijk dat de student of deelnemer deze zelf verschaft voor de totstandkoming en  uitvoering van de lessen en de overeenkomst die hieruit voortvloeit tussen de student of deelnemer met MoveAlongStudio.

Onze website heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 jaar is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je er van overtuigd bent dat wij of de website zonder ouderlijke toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact op via info@movealongstudio.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

MoveAlongStudio verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

– Bevestigen aanmelding proefles en of workshop.

– Je optimaal te kunnen begeleiden tijdens de lessen.

– Je te informeren over onze lessen en of workshops.

– Verzenden van onze nieuwsbrief indien je hebt aangegeven die te willen ontvangen.

– Je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is, bijvoorbeeld bij het plots uitvallen van een les.

– Je te informeren over wijzigingen van onze diensten. Denk aan wijzigingen in het lesrooster of tarieven.

 

MoveAlongStudio bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is. We bewaren je gegevens gedurende de tijd dat je lessen en of workshops bij ons volgt, je onze nieuwsbrief ontvangt en om onze administratie en boekjaar af te ronden. 12 maanden na je laatste les of workshop verwijderen we jouw gegevens uit ons bestand. 

MoveAlongStudio gebruikt functionele en analytische cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van je computer, tablet of smartphone.

MoveAlongStudio gebruikt cookies met een puur technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt  en dat bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen onthouden worden. Deze cookies worden ook gebruikt om de website goed te laten werken en deze te kunnen optimaliseren. Daarnaast plaatsen we cookies die jouw surfgedrag bijhouden zodat we op maat gemaakte content en advertenties kunnen aanbieden. Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen. Zie voor een toelichting: https://veiliginternetten.nl/themes/situatie/cookies-wat-zijn-het-en-wat-doe-ik-ermee/

 

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door MoveAlongStudio en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar info@emovealongstudio.nl.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar uiterlijk binnen twee weken, op jouw verzoek. MoveAlongStudio wil je er tevens op wijzen dat  je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit  Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

MoveAlongStudio neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via info@movealongstudio.nl

Betaling van de lessen

Betalingsverplichting

De inschrijving van de deelnemer is definitief na aanvinken van de algemene voorwaarden en aanvraag  proefles, losse les of maandelijks abonnement van de desbetreffende studio(‘s). Bij de eerste betaling, betaal je, afhankelijk van het startmoment, maximaal twee trainingsmaanden ineen. De volgende betaling vindt op de eerste volgende reguliere incassodatum plaats, rond de 28ste (achtentwintigste) werkdag van de opvolgende maand.

Betalingsverplichting

De deelnemer verplicht zich tot betaling van de lesgelden uiterlijk in de eerste week van de nieuwe opvolgende les maand. Bij ondertekening geeft de deelnemer aan welke les (sen) de voorkeur genieten. Tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen, dienen de facturen / betalingen van Move Along Studio uiterlijk in de eerste lesweek van een nieuw les blok of trainingsmaand te zijn voldaan. Indien niet tijdig wordt betaald is de deelnemer in verzuim - vanaf de vervaldag van de factuur-betaling, tot aan de dag van algehele voldoening. Over de nog eventuele openstaande bedragen is een rente verschuldigd op jaarbasis van het telkens geldende toepasselijke wettelijke rentepercentage, verhoogd met tenminste 3 %. Indien bij uitblijven van of bij niet of niet-tijdige betaling komen alle gerechtelijke proces- en executiekosten alsmede de administratiekosten en buitengerechtelijke incassokosten voor rekening van de deelnemer. De buitengerechtelijke incassokosten worden per uitstaande betaling berekend.

Bevriezing All In Abonnementen

Aanvraag bevriezing van de automatische afschrijving voor een nieuw opeenvolgende trainingsmaand kan (tijdelijk) aangevraagd worden door schriftelijke opgave van reden met medische bewijsvoering te mailen aan info@movealonongstudio.nl.

 

Aansprakelijkheid

Bij schade, lichamelijke, geestelijk, emotionele klachten of blessures

Hoewel de trainer bij de uitvoering van de lessen en bij het geven van instructies alle zorg zal besteden aan het beschermen en verbeteren van het welzijn van de deelnemer, is de trainer en Move Along Studio niet aansprakelijk voor eventuele schade als gevolg van blessures en of andere klachten, door of mede als gevolg van de lessen.

 

Move Along Studio is niet aansprakelijk voor de eventuele schade aan of vermissing van persoonlijke eigendommen van deelnemers en bezoekers.

Medische indicatie

Als de deelnemer, onder behandeling staat van een arts, therapeut of specialist, raden wij dringend aan eerst met de specialist overleg te voeren over de deelname aan de lessen. De beoefening van Ashtanga Yoga, Yoga, Pilates, MindBodyFlow en Tái Chi werkt in op de fysieke en geestelijke gesteldheid van mensen en mag medische behandeling nooit belemmeren!

Opzegging of aanpassing van de lessen

Opzegging

Opzegging of aanpassing van de drie of jaarlijkse maandelijkse abonnementsvorm wordt geaccepteerd door schriftelijke opzegging of aanpassing van de deelnemer tot uiterlijk de 25ste (vijfentwintigste) vóór aanvang van de laatste deelname maand. Opzegging of aanpassing kan via info@movealongstudio.nl worden aangeboden. Bij opzegging van de maandelijkse abonnementsvorm, vóór de 25ste voorafgaand van de opzeggingsmaand, vindt indien van toepassing, de verrekening plaats van de in het begin betaalde dubbele trainingsmaand. Eventuele gemiste lessen kunnen tot in de laatste maand van deelname, worden ingehaald. In bijzondere medisch aantoonbare gevallen kan, de dubbele trainingsmaand gerestitueerd worden.

Les tarieven

De tarieven zijn gebaseerd op

De les tarieven zijn gebaseerd op huurprijzen, voorwaarden van de locatie, groep aantallen en les duur en kunnen dus per dagdeel verschillen. Jaarlijks kan er een verhoging plaats vinden door procentuele landelijke wijziging en indexering die betrekking hebben op aantal deelnemers, huur, tarieven en inflatie. Het is onze wens iedereen tegemoet te komen maar kunnen vaak niet anders dan jaarlijks de lestarieven aan te passen als deze ons ook door worden berekend door derden. 

 

De geldende prijzen voor lessen, workshops en andere evenementen staan altijd op de website en zijn in te zien bij MoveAlongStudio. MoveAlongStudio behoudt zich het recht de prijzen van de lessen, workshops en andere producten en diensten jaarlijks te wijzigen. Eventuele wijzigingen worden vooraf aangekondigd door vermelding op de website en nieuwsbrief.

Intellectueel eigendom lessen en opleiding

Copyright lessen van

Move Along Studio / Trainers

De lesgeefstijl en choreografie mogen nooit worden overgenomen, gekopieerd of elders in een sportschool, yogastudio, locatie binnen of buiten of gym worden gedoceerd. Alleen op basis van een (programma) licentie of schriftelijke toestemming van Move Along Studio is overname van het intellectueel eigendom mogelijk. 

De lessen en opleidingen van MoveAlongStudio helpen je de kennis en vaardigheden te ontwikkelen om een verantwoordelijke yoga beoefenaar en yogadocent te worden.

Persoonlijk je eigen yoga ervaring en kennis verdiepen kan met diverse opleidingen, trainingen en workshops die door het team van MoveAlongStudio worden gegeven of door gastdocenten.

Alle docenten volgen de ethische richtlijnen van Yoga Alliance. We kiezen onze docenten op basis van hun persoonlijke expertise, ervaring, toewijding, hun vaardigheden en kwaliteiten als trainer/docent en hun wens de studenten te begeleiden op het yogapad. Docenten die lesgeven in de docentenopleidingen, trainingen en workshops zijn goed opgeleid en hebben veel ervaring op het onderwerp dat zij lesgeven. Alle yogadocenten hebben minimaal de E-RYT-200 (Experienced Registered Yoga Teacher) van de Yoga Alliance of het equivalent daarvan erkend door Nederlandse Standaarden of zij hebben een opleiding op hun specifieke kennis gebied gevolgd.

Wij voldoen aan de eisen die de Yoga Alliance aan ons stelt op het gebied van basistrainingen en verdiepingstrainingen.

bottom of page